USLOVI GARANCIJE

Uslovi garancije za elektronske sisteme za tehničku opremu i video nadzor

Uslovi:
Za dobavljača u periodu garancije:

 • Popravka oštećene opreme;
 • Da izda potvrdu o ukidanju garancije, ako do nje dođe;
 • Da obezbedi delove za servis;
 • Da zameni artikal ako se ustanovi da ga nije moguće popraviti .

Ova garancija ne ograničava prava potrošača, za dobavljače i instalatere je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
SysTeh doo izjavljuje da isporučena roba ispunjava uslove za bezbedno korišćenje . Garancija se odnosi isključivo na uređaje/aparate koje montira/postavi stručno lice-instalater.

Prodavac je u obavezi da krajnjem korisniku obezbedi:

 • uputstvo za uređaj i njegovu funkcionalnost;
 • karticu sa podacima o garantnom roku;
 • uputstvo krajnjem kupcu kako da podnese reklamaciju u garantnom roku.

Ova garancija pokriva samo hardverske komponente proizvoda. Ne obuhvata softver.

Uređaj se menja u slučaju da:

 • Je utvrđeno od strane ovlašćenog servisera da kvar ne može da se otkloni.
 • Ako ne radi pravilno i ne može da se utvrdi neispravnost hardvera.

Uslovi garancije:
Garancija važi samo za nove uređaje koji su pušteni u rad u skladu sa uslovima iz ovog garantnog lista.
Sa ovom garancijom, izvođač radova se obavezuje da će ispravno ugraditi opremu i pustiti je u rad.
Ako se ustanovi neispravnost na uređaju zbog greške u materijalu ili izradi (od proizvođača), izvođač radova/dobavljač je u obavezi da izvrši besplatno popravku ili zamenu uređaja u zavisnosti od oštećenja a sve u skladu sa uslovima navedenim u ovom listu, a najviše dve godine od prodaje.
Rok za zamenu ili servis neispravnog uređaja je 5 radnih dana od dana preuzimanja uređaja, za isto toliko dana, koliko je uređaj bio na servisu, garancija se produžava.
Sve preporuke koje krajnji kupac dobije od instalatera u vezi sa rukovanjem uređaja, dužan je da poštuje. Ako se ustanovi da je kvar nastao usled nestručnog rukovanja uređajem, kupac gubi pravo na garanciju. Isto važi i za instalatere.

 • Ako Vam je potrebna oprema, rezervni deo, za uređaj koji je u garanciji, SysTehy doo je u obavezi da je obezbedi.
 • Garancija se produžava za onoliko dana koliko je uređaj bio na popravci.
 • Dužina garanciije je 24 meseca.
 • Garancija varira na kablove, napajanje, konektore, utičnice, baterije, LED sijalice.

Garanciona politika SysTeh doo

 • Vreme i mesto garancije;
 • Uslovi garancije;
 • Podrška na maksimalno profesionalnom nivou u službi kupca.

Jedina obaveza Izvođača/dobavljača u ovoj garanciji je da se popravi ili zameni uređaj u što kraćem roku, a u skladu sa uslovima iz ove garancije. Dobavljač nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući materijalni I nematerijalni gubitak, kao I podatke sa uređaja.

Trajanje garancije
Svaki novi uređaj koji je kupljen, dobavljač mora da izda garanciju na dve (2) godine.
Garancija važi na teritoriji Srbije, a servis uređaja je isključivo na adresi SysTeh doo Beograd.
Garantni rok će se računati od dana popunjavanja garantnog lista koji mora biti potpisan sa strane dobavljača i kupca.

Garancija ne važi u slučaju:

 • Da je promenjen naziv modela i/ili serijski broj proizvoda izbrisan, uklonjen ili nečitak.
 • Da se ne vrši periodično održavanje i blagovremena popravka ili zamena delova zbog normalnog habanja.
 • Ako je šteta ili kvar nastao u slučaju nestručnog rukovanja uređajem i u slučaju da ga nije instalirao/montirao stručno lice.
 • Ako je softver koji dolazi uz uređaj nepravilno instaliran i ako se zarazi virusom.
 • Ako se uređaj ošteti zbog nekog nedostatka u sistemu koji se zajedno sa uređajem koristi a koji nije izdat od strane isporučioca/dobavljača.
 • Ako je uređaj otvaran, pokušan da se popravi od lica koje nije ovlašćeno od strane SysTeh doo.
 • Nesreće u smislu: bilo kojeg izvora vatre, poplave, strujnog udara, ili visokog napona napajanja, udara groma, neadekvatne ventilacije, vibracije i ostalih eksternih faktora i uticaja.